Рекомендації закладам позашкільної освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти

1.Освітнє середовище закладу позашкільної освіти
2. Система оцінювання здобувачів освіти
3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу позашкільної освіти
4. Управлінські процеси закладу позашкільної освіти та/або
1.Освітнє середовище закладу позашкільної освіти
2. Освітня діяльність у закладі позашкільної освіти
3. Управлінська діяльність у закладі позашкільної освіти
4. Оцінювання здобувачів позашкільної освіти
Напрям оцінюванняВимога/правило організації освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освітиКритерії оцінюванняПропозиції
12345
1.Освітнє середовище закладу позашкільної освіти1.1.Наявність необхідно м-т бази
1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу та праці 1.1.1. Приміщення і територія закладу позашкільної освіти є безпечними та комфортними для організації освітнього процесу та праці1.2 Наявність безпечних та нешкідливих умов навчання та праці
1.1.2. Заклад позашкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що відповідають типу та напряму діяльності закладу позашкільної освіти та необхідні для реалізації освітньої програми
1.1.3. Вихованці, учні і слухачі та працівники закладу позашкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх
1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку з учасниками освітнього процесу закладу позашкільної освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях
1.1.5.У закладі позашкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та булінгу1.2.1. Заклад позашкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі1.3. Створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)
1.2.2. У закладі позашкільної освіти забезпечується дотримання морально-етичних норм, правил внутрішнього трудового розпорядку
1.2.3. Керівник та заступник керівника закладу позашкільної освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору1.3.1. Приміщення та територія закладу позашкільної освіти облаштовується з урахуванням принципів універсального дизайну, розумного пристосування, відповідно до типу та напряму закладу позашкільної освіти
1.3.2. У закладі позашкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
1.3.3. Заклад позашкільної освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти
1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями
1.3.5. У закладі позашкільної освіти створено рефлексивно-інноваційне середовище як простір взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (методичний кабінет)
2Система оцінювання здобувачів освіти2.1. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування досягнень кожного здобувача освіти2.2.1.У закладі позашкільної освіти здійснюється аналіз результатів досягнень здобувачів освіти. 2.1.2. У закладі позашкільної освіти впроваджуються засади формувального оцінювання
2.2. Формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
3.Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу позашкільної освіти3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти
3.1.3. Педагогічні працівники створюють і використовують та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)
3.1.4. Педагогічні працівники у своїй діяльності забезпечують наскрізний процес навчання, виховання та розвитку, який формує у здобувачів освіти суспільні цінності (правда, справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство тощо)
3.1.5. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації
3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу позашкільної освіти3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок
3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності
4. Управлінські процеси закладу позашкільної освіти4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу позашкільної освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань4.1.1. У закладі позашкільної освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності
4.1.2. У закладі позашкільної освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми
4.1.3. У закладі позашкільної освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти
4.1.4. Керівництво закладу позашкільної освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм4.2.1. Керівництво закладу позашкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу позашкільної освіти та взаємну довіру
4.2.2. Заклад позашкільної освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників4.3.1. Керівник закладу позашкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми
4.3.2. Керівництво закладу позашкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності
4.3.3. Керівництво закладу позашкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу позашкільної освіти з місцевою громадою4.4.1. У закладі позашкільної освіти створюються умови для реалізації прав здобувачів освіти
4.4.2. Керівництво закладу позашкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування
4.4.3. Керівництво закладу позашкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади
4.4.5. Режим роботи закладу позашкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості дітей, відповідають їх освітнім потребам
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності4.5.1. Заклад позашкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності
Кiлькiсть переглядiв: 2165

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.